Hasta Kaydı - 1 / 3
1.
2.
3.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

“www.odikom.com” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

1 – İşlenen Kişisel Veriler

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; www.odikom.com' a ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi ( Kişisel Veri/ Kişisel Veriler ) kapsamakta olup www.odikom.com tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

 2 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

www.odikom.com tarafından Kişisel Veri/ Kişisel Veriler’ iniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde işlenebilecektir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kişisel Veri/ Kişisel Verileriniz’ in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Size özel hazırlanan işitme cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmet temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • www.odikom.com ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • www.odikom.com sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, www.odikom.com ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

3 – Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/ Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/ kurum ve/ veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/ dolaylı yurtiçi/ yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/ veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/ veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/ yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/ veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 

4 – Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda www.odikom.com' un akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

 

 5 – Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/ veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir.

 

6 – KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’ nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/ Kişisel Veriler’ iniz işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’ inizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Veri/ Kişisel Veriler’ inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, www.odikom.com' un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

ODİKOM KULLANICI SÖZLEŞMESİ


(İlan Tarihi: ......................................................)

Madde 1- Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.odikom.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, ODİKOM tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

Bundan böyle www.odikom.com; "ODİKOM" olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme, sizinle, ODİKOM arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2- Taraflar

2.1- Satıcı

 

Ruhsatlı İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

 

2.2- Alıcı

 

İşitme Cihazı talep eden kişi (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

 

2.3- Klinisyen

Odyolog, Odyometrist, Uzman Odyolog, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı, Kulak Burun Boğaz Doktoru (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

Bundan böyle kullanıcılar; ayrı ayrı “Alıcı”, “Klinisyen” ve “Satıcı”, birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

Taraflar www.odikom.com sitesinde belirtilen kurallar dâhilinde platform üzerinden birbirleri ile iletişim kurabileceklerdir.

Madde 3- Süre

Sizin tarafınızdan gerekli bilgilerinin siteye girilmesi ve/veya yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ve/ veya tarafınızca verilen telefon numarasına gönderilecek SMS’ in teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte, yürürlüğe girecektir.

 Madde 4- Kapsam

ODİKOM, taraflara (1.alıcılar için, 2.satıcılar, 3. klinisyenler için); 1.1. Mevcut işitme kaybına uygun işitme cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmetler hakkında bilgi edinme, 1.2. ilgililere soru sorma, diğer kullanıcılara ve yorumlarına ulaşabilme, 1.3. satıcılar hakkında bilgi edinme, 2.1. işitme cihazı talep eden kişilere ulaşabilme, 2.2. internet üzerinden bayisi olduğu ve ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yetkilendirildiği işitme cihazları marka/ model, ürün ve/veya hizmetleri tanıtma, 2.3. mevcut personel ve fiziki yapısını tanıtma, 2.4. uygulama eğitim ve toplantılarına katılabilme, 3.1 işitme cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmetleri inceleyebilme - karşılaştırma, 3.2 ilgililere bilgi verme, 3.3 tarafların sorularına cevap verme, tavsiyede bulunma imkânı sunan sanal bir danışmanlık ve uygulama firmasıdır. ODİKOM, bu sitede işlem oluşturulan ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

ODİKOM, taraflar tarafından sağlanan içeriklerin ve tanıtılan ürün, bilgi ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün, bilgi ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.


Madde 5- Hizmetler

ODİKOM tarafından verilen hizmetler kısaca;

5.1. Danışmanlık hizmeti

   5.1.1. Alıcılara; farklı kategorilerdeki çok sayıda işitme cihazı marka/ model, ürün ve/veya hizmetleri görüntüleyebilecekleri, bilgi alabilecekleri ve ilgili firmaları tanıyıp ile iletişime geçebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

   5.1.2. Satıcılara; içerikleri ODİKOM tarafından oluşturmak suretiyle, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yetkilendirildiği işitme cihazları marka ve modellerini, ürün ve/veya hizmetlerini tanıtabilecekleri bir platform sağlamasıdır.

   5.1.3. Klinisyenlere; farklı kategorilerdeki çok sayıda işitme cihazı marka/ model, ürün ve/veya hizmetleri görüntüleyebilecekleri, bilgi alabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri ve ilgili firmaları tanıyabilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

Alıcı ve satıcılar; işitme cihazı marka/ model, ürün ve/veya hizmetlerin teknik özellikleri, uygunluğu, satış fiyatı, ödeme koşulları, firma teknik yeterliliği konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sonrasında gerekli şartları yerine getirildiğinde yüz yüze süreci devam ettirebilirler.

 

 

 

5.2. Ödeme Sistemi

   5.2.1. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan ODİKOM, sürecinin ödeme aşamasında yer almamaktadır. Taraflar sistem üzerinden görüşerek, ödeme miktarını, ödeme şeklini karşılıklı kabul ederek, mutabakata vardıkları işitme cihazı marka ve modelleri, ürün ve/ veya hizmetler için son basamak olan ödeme ve teslim kısmını bir araya gelmek şartı ile yüz yüze sağlar.

ODİKOM üzerinden hiçbir şekilde; konu olan işitme cihazı marka ve model, ürün ve/ veya hizmetlere bedel olarak ücret tahsil edilmemektedir.

ODİKOM hizmetleri için alıcılardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgisi istenmemektedir.

   5.2.2. ODİKOM, taraflar arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, tüm yasal ve hukuki haklarını saklı tutmaktadır.
 
   5.2.3. Taraflar, ODİKOM hizmetlerinden faydalanılarak gerçekleştirdikleri işlemlerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

5.3. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan ODİKOM’ un, tarafların sağladığı içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu olan işitme cihazı, ürün ve/veya hizmetlerin ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

Yukarıda belirtilen konuları her iki tarafın karşılıklı ve/ veya tek taraflı ihlal etmesi halinde ODİKOM, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve üyelikleri dondurma ve/ veya iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 6- Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya ODİKOM hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

6.1. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve/ veya ilgili resmi makamlar tarafından ruhsatlandırılmamış olmak, (satıcı için)

6.2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.3. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten menedildiğiniz halde ODİKOM hizmetlerinin kullanılması, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.5. İşitme cihazı, ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi, (satıcı için)

6.6. İşitme cihazı, ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, (alıcı için)

6.7. ODİKOM hizmetleri dâhilinde sürdürülen her türlü işlemin manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.8. Tarafların aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış bilgi paylaşması veya herhangi bir konuda yanlış bilgi verilmesi, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.9. Tarafların süreç başında, devam ederken ve/ veya süreç sonunda ODİKOM sistemini ve iş akışını bozmaya yönelik davranışlarda bulunması ve/ veya teşebbüs etmesi, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.10. ODİKOM' un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.11. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.12. ODİKOM' a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.13. Kullanıcı sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, ODİKOM altyapısına, sistemine zarar verilmesi, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.14. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.15. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.16. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.17. Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.18. ODİKOM üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında işitme cihazı, ürün ve/veya hizmet ile ilgili olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve ODİKOM’ un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması. (alıcı, klinisyen ve satıcı için)

6.19. Sürece konu olan işitme cihazları marka ve modellerini ve/veya ilgili hizmetlerin satış ve/ veya uygulamasına yetkili olunmaması, (satıcı için)

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, ODİKOM' un site aracılığıyla taraflar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 7- İşitme Cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmet talep eden kişi/ kişiler- Alıcı için satış koşulları

İşitme cihazı, ürün ve/veya hizmet için süreç oluşturup, sürece dahil olduğunuzda, İşitme cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmet talep eden kişi sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve diğer kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

7.1. İşitme cihazı, ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede kabul ettiğiniz süre ve ücret ile teslim/ifa alacağınızı kabul etmektesiniz.

7.2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, ilgili diğer tüm yasa ve yönetmelikler dâhil olmak üzere, tarafların korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı, tarafların ilgili yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat alıcı ve satıcı sıfatı ile sizler olacağınızı, tarafların biri ve/ veya ikisi tarafından kötü niyet ile taraf/ tarafların ve/ veya ODİKOM’ un uğrayacağı zarar ve ziyanı kötü niyet tespit edilen taraf olanın karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

7.3. İşitme Cihazı talep eden kişi - alıcı olarak;

   7.3.1. ODİKOM sistemine kaydettiğiniz işitme testinin size ve/ veya birinci derece aile üyelerinizden birine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

   7.3.2. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 
   7.3.3. Tüm işlemlerinizde ODİKOM tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

   7.3.4. Satıcılar ve klinisyen üyeler tarafından size önerilen işitme cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmetler için size verilen bilgi ve dokümanları ODİKOM sistemi içinde veya dışında üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

   7.3.5. Satıcılar ve klinisyen üyeler tarafından size önerilen veya sizin talep ettiğiniz işitme cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmetleri teslim alırken, teslim etmeniz gereken evrakları eksiksiz olarak hazırlayıp, Satıcıya teslim edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

   7.3.6. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak ODİKOM tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

   7.3.7. İşitme cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmetleri talep eden kişi – alıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi ve/ veya kuruma yaptırmanız durumda, ODİKOM' a karşı site üzerinden yapılan işlemlerden dolayı üçüncü kişi ve/ veya kurum ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 8- İade/ Cayma Hakkı

8.1. Taraflar, ODİKOM Kullanıcı Sözleşmesi ve ilgili Yasa, Yönetmelik ve Sözleşmeler uyarınca iade/ cayma hakkını kullanabilir.

8.2. Taraflar iade/ cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

8.2.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

8.2.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

8.2.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

8.2.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

8.2.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

8.2.6 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, diğer hizmetler,

8.2.7 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, ancak ilgili tarihin 2 (iki) iş günü öncesinde değişik bilgisini ODİKOM Müşteri Hizmetleri’ ne bildirmediği ayar, adaptasyon ve kontrollere ilişkin randevulu hizmetler için yaptığı/ yapmayı taahhüt ettiği ödemeler,

8.2.8 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

8.2.9 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

8.3. Alıcı'nın cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı satıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri vermek zorundadır.

5.4 Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

 

 

 

Madde 9- Ücretler

9.1. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan ODİKOM, sürecinin ödeme aşamasında yer almamaktadır. Alıcı ile Satıcı, ödeme miktarını, ödeme şeklini karşılıklı kabul edip, işitme cihazı marka ve modelleri, ürün ve/ veya hizmetler için son basamak olan ödeme ve teslim kısmını biraraya gelmek şartı ile yüz yüze gerçekleştirir.

9.2. ODİKOM üzerinden hiçbir şekilde; konu olan işitme cihazı marka ve model, ürün ve/ veya hizmetlere bedel olarak ücret tahsil edilmemektedir.

9.3. ODİKOM Alıcı hizmetleri için herhangi ücret talep etmemektedir. Alıcı sıfatına haiz olan işitme cihazı marka/ model, ürün ve/ veya hizmet talep eden kişiler için ODİKOM sistemi tamamen ücretsizdir.

Madde 10- Fikri Mülkiyet

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede ODİKOM tarafından oluşturulan tüm içerik ile ODİKOM markası ve logosu ODİKOM’ a aittir. Kullanıcılar, ODİKOM’ un fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 11- ODİKOM Hakları

11.1. Kullanıcı olarak, sisteme kayıtlı işitme cihazı marka/ model,  ürün ve/veya hizmetlerle veya ODİKOM üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, ODİKOM' a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada ODİKOM' un sorumlu olmadığını ve ODİKOM' un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.

11.2. ODİKOM, site' de sunulan hizmetleri, işitme cihazı marka/ model, ürün ve hizmetlerin içeriklerini her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. ODİKOM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ODİKOM' un söz konusu işitme cihazı, ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

11.3. Sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen alıcı ve satıcının üyeliği, ODİKOM tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. ODİKOM, marka ve fikri haklar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları inceleyecektir. ODİKOM, yapılan başvurular sonucunda gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Madde 12- Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. ODİKOM iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

ODİKOM, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, ODİKOM' un uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 13- Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) teklif verdiğiniz işitme cihazı marka/ model, ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle ODİKOM, ODİKOM çalışanları ve yöneticileri ile ODİKOM kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, ODİKOM' un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer ‘ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

ODİKOM' un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle ODİKOM' un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 14- Genel

14.1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

14.2. ODİKOM' un kendi inisiyatifi ile yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

14.3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

 14.4. Tarafalar, siteye üye olurken ODİKOM tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile ODİKOM hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Taraflar, söz konusu iletişim tercihlerinin ODİKOM mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar üye kayıtları tamamlandıktan sonra her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

14.5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, ODİKOM’ un, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini kabul ederler.

14.6. ODİKOM işbu sözleşmeyi, e-mail veya tarafların hesaplarının Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.odikom.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

14.7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler ODİKOM sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

14.8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14.9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

14.10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

14.11. ODİKOM' un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

14.12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

14.13. Alıcı ve satıcı, ODİKOM’ un Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle alıcı ve satıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu olan işitme cihazı marka/ model, ürün ve/veya hizmetlerin ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 15- Ekler

Taraflar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Taraflar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.


YASAKLI ÜRÜNLER

SATICI İÇİN KURALLAR

MARKA ve LOGO KULLANIM KURALLARI

GİZLİLİK POLİTİKASI